Strokovni organi šole

SVET ZAVODA je sestavljen iz 11 članov.
Predstavniki ustanovitelja so: Ivo Senekovič, Srečko Šumenjak, Boštjan Bračko

Predstavniki delavcev šole so:

 • Štefka Kocjan Miuc
 • Veronika Pavalec
 • Bojan Kocbek
 • Nada Šiling
 • Alenka Petek

Predstavniki staršev so:

 • Renata Sinič Ornik
 • Iris Fras
 • Aleš Ornik

Predsednica Sveta zavoda je Nada Šiling, namestnik pa Srečko Šumenjak.
Pristojnosti Sveta zavoda so opredeljene v Odloku o ustanovitvi šole.

SVET STARŠEV je posvetovalni organ ravnatelja.
Sestavljajo ga predstavniki staršev vsakega oddelka, ki so izvoljeni na roditeljskih sestankih. Mandat članov sveta staršev traja 1 leto.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Ti organi sprejemajo strokovne odločitve in predloge, povezane z vzgojno-izobraževalnim delom.

UČITELJSKI ZBOR ŠOLE
Sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole. Učiteljski zbor šole razpravlja o problematiki na svojih pedagoških konferencah, ki jih sklicuje in vodi ravnatelj.

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR
Sestavljajo ga učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Eden izmed razrednikov koordinira delo med oddelčnimi zbori.

RAZREDNIK
Vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.

STROKOVNI AKTIVI
Na šoli smo oblikovali glede na potrebe naslednje strokovne aktive:

 • aktiv učiteljev 1. triade, vodja Štefka Kocjan Miuc
 • aktiv učiteljev 2. triade, vodja Urška Dajčman
 • aktiv učiteljev 3. triade, vodja Karmen Polič
 • aktiv učiteljev slovenskega jezika, vodja Martina Šalamun
 • aktiv učiteljev tujih jezikov, vodja Nada Šiling
 • aktiv učiteljev športa, vodja Bojan Kocbek
 • aktiv učiteljev matematike, vodja Barbara Fekonja
 • aktiv učiteljev družboslovja, vodja Mojca Križanec
 • aktiv učiteljev naravoslovja, vodja Marina Čupić
 • aktiv učiteljev likovne umetnosti, vodja Brane Lazič
 • aktiv učiteljev glasbene umetnosti, vodja Marjan Kresnik
 • aktiv učiteljev OPB, vodja Bojan Kocbek
 • aktiv učiteljev DSP, vodja Barbara Fekonja