Predstavitev šole

V Občini Pesnica so tri samostojne in ena podružnična šola. Osnovna šola Jakobski Dol je samostojna šola in leži v samem centru Jakobskega Dola ter predstavlja središče vzgojno-izobraževalnega, kulturnega in družabnega dogajanja v kraju. Vzgoja in izobraževanje v našem kraju imata bogato tradicijo, saj segata v daljno leto 1783. Skozi vso to obdobje smo uspešno vzgajali in izobraževali številne generacije naših otrok, ki so ponesle ime šole in kraja v širni svet, ter so nam v ponos. Trenutno je na šoli 126 otrok, ki prihajajo iz 13-tih zaselkov, razporejeni so v devet oddelkov (po zaslugi ustanoviteljice Občine Pesnica). V šoli poučuje 25 strokovnih delavcev, skupno število zaposlenih pa znaša 38. Pouk poteka v eni stavbi. Šola ima urejeno okolico, katero sestavljajo asfaltno in travnato igrišče, priročna atletska steza ter park – učilnica na prostem. Šoli je od leta 1996 priključen tudi vrtec. Obiskuje ga povprečno 45 do 55 otrok, ki so razporejeni v tri oddelke.
Sledimo viziji, našemu videnju šole v prihodnosti, ki kaže, na kakšen način udejanjamo naše poslanstvo:
“SMO ŠOLA IN VRTEC, KJER USTVARJALNOST, RADOVEDNOST IN ZNANJE OBLIKUJEJO ODGOVORNE, USPEŠNE TER ZADOVOLJNE LJUDI, KI SO V PONOS SEBI, STARŠEM IN DRUŽBI.”

Prizadevamo si delovati na način, ki mladim omogoča, da se bodo znašli v zapletenem in protislovnem svetu prihodnosti. Pomagamo jim, da celoviteje razumejo sebe, soljudi ter svet in da se usposobijo za reševanje osebnih, medosebnih ter življenjskih problemov. Pomembno je, da se naučimo živeti s spremembami in jih znamo upoštevati. Takšna usmeritev zahteva spremenjeno vlogo učitelja – učitelj ni več le prenašalec znanja, ampak organizator, spodbujevalec in usmerjevalec dela. Takšna vloga od njega zahteva široke kompetence, drugačne pristope in timsko delo, ki se kaže preko dela strokovnih aktivov in učiteljskega zbora kot celote. Zahteva avtonomnega in odgovornega učitelja, ki nenehno skrbi za usvajanje novosti in s tem profesionalni napredek, kajti samo tako je lahko kos izzivom časa. Pedagoški proces mora prilagajati učencem in v njih iskati potenciale, znanja in spretnosti. Spreminja se tudi vloga učenca. Ta postaja središče vzgojno-izobraževalnega procesa. To pa pomeni osredinjenost na otroka/učenca, na proces učenja, na razvijanje veščin kakovostnega učenja in ustvarjanje učnih okolij za dvig ravni znanja vseh učencev.

Prizadevamo si za tvorno sodelovanje s starši ter vsestransko delujemo na ekološkem področju in na ta način skrbimo za trajnostni razvoj.
S sistemom čiščenja, ki smo ga pred leti uvedli s pomočjo podjetja ENJO, smo se odločili za varnost in zdravje naših otrok in zaposlenih in varčevanje, saj pri čiščenju uporabljamo malo vode, čistimo brez kemikalij in s tem zagotavljamo in ustvarjamo zdravo okolje. Malo vode omogoča tudi lažje in hitrejše čiščenje. Nimamo odpadnih plastičnih embalaž in ne onesnažujemo okolja.
V naši sestavi je tudi vrtec. To je naša prednost. Zagotavlja enake možnosti in izničuje razlike na ekonomsko-socialnem področju ter tako omogoča uspešno šolanje. Temelji na razvojnih komponentah, ki omogočajo vzgojni vidik razvoja otrok.
Ponosno ugotavljamo, da se je šola uveljavila in obdržala kot osrednja vzgojno-izobraževalna, kulturna, športna in družabna institucija v kraju. Da smo na pravi poti, pričajo dosežki naših učencev na različnih tekmovanjih, njihovo uspešno nadaljnje šolanje, izkazano zadovoljstvo vseh deležnikov vzgojno-izobraževalnega procesa in ne nazadnje spodbudne ocene zunanjih ocenjevalcev našega dela, kot sta Inšpektorat RS za šolstvo in šport ter Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ki spremljajo naše delo. Prejeli smo tudi najvišje priznanje naše ustanoviteljice – Zlati grb občine Pesnica, na kar smo še posebej ponosni.
Zaključena je druga faza obnovitvenih del, ki sodijo v energetsko sanacijo objekta.
Veselimo se tretje faze obnove, s katero bomo pridobili še manjkajoče prostore, opremo in didaktične pripomočke (nadzidava podstrešja in zamenjava strešne kritine).
Naše usmeritve v šolskem letu 2018/19 temeljijo na analizi stanja vzgojno-izobraževalnega dela in samoevalvacijskem poročilu šole in vrtca za preteklo leto. Učenca postavljamo v središče vzgojno-izobraževalnega procesa in aktivnega soustvarjalca pouka.

Prednostno si bomo prizadevali:
– zagotavljati varno in spodbudno učno okolje
– formativno spremljanje v podporo vsakemu učencu in razvoj vključujoče šole in učeče se skupnosti
– izmenjava učencev z drugimi šolami in preboj na mednarodno povezavo.
Na materialnem področju bodo naše usmeritve v smeri zagotavljanja IKT in reševanju prostorske problematike.

Pri vzgojnem delu v vrtcu bomo prednostno obravnavali:
– zgodnje opismenjevanje
– formativno spremljanje napredka otroka
– zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja

Vseskozi si prizadevamo za kakovostno šolo, to je njeno bistvo – učenje in poučevanje, česar posledica sta znanje in vzgoja. Naša prednost so manjši oddelki in visoko ozaveščeni učitelji, ki se zavedajo svojega poslanstva in družbene odgovornosti. Delujemo po sistemu učeče se skupnosti in vključujoče šole, ki v ospredje postavlja učenca in ne razreda. Takšna usmeritev nam omogoča, da nenehno izboljšujemo svoja znanja in širimo obzorja. Še naprej bomo gradili dobre medsebojne odnose in vzgajali z zgledom.
S skupnimi prizadevanji s starši in širšo skupnostjo bomo zagotovo uspešni.

Ravnatelj: Zdravko Šoštarić, prof., spec.